Responsable de seguretat:

 • Cadascun dels cors nomenarà la persona responsable de fer el seguiment i garantir el compliment de les normes de seguretat establertes en cada moment.

Normes de seguretat:

 • Els cantaires arribaran amb antelació suficient i entraran al local de manera ordenada, amb la mascareta ben posada i respectant les distàncies de seguretat.
 • Abans d’entrar a la sala d’assaig es podrà fer un control de temperatura i es demanarà que feu ús de gel hidroalcohòlic per a les mans.
 • En entrar, els cantaires ompliran el full de registre de presència a l’assaig.
 • No està permesa l’entrada al local d’assaig de persones alienes al grup i a l’activitat que s’hi realitza.
 • Cada cantaire netejarà la seva cadira, amb els productes que se li facilitaran, a l’arribar i abans de marxar.
 • Es mantindrà en tot moment la posició assignada a cada cantaire i s’evitarà establir converses que no tinguin a veure amb la feina de l’assaig.
 • Els assajos constaran de dues parts, amb un descans de 10 minuts que s’aprofitarà per a ventilar la sala d’assaig. Durant el descans, els cantaires que romanguin dins de la sala, hauran de seguir les normes anteriors com si estiguessin assajant. Els cantaires que surtin de la sala, hauran de mantenir les normes de seguretat generals anti-Covid i, en tornar a entrar, faran ús del gel hidroalcohòlic per a les mans.
 • Tots els materials d’assaig es facilitaran en format virtual. Cadascú podrà portar les seves còpies impreses, però, en cap cas, no estarà permès l’intercanvi de lletres o partitures en paper, entre diferents cantaires.
 • S’evitarà en el possible l’ús dels serveis. Si algun cantaire té la necessitat ineludible de fer-ne ús, vindrà obligat a deixar-ho tot, net i desinfectat, quan acabi.
 • En acabar l’assaig i abans de marxar, cada cantaire es responsabilitzarà de deixar net i desinfectat el seu entorn de treball.
 • Qualsevol integrant del cor que, en algun moment determinat tingui febre, tos persistent, malestar general, estigui refredat o manifesti qualsevol altre simptomatologia compatible amb la Covid-19, comunicarà la seva situació al grup i no acudirà als assajos fins que la seva situació s’hagi normalitzat.
 • En cas de detectar-se algun cas de contagi per Covid-19, en algun dels integrants del cor, tot el grup quedarà sotmès a les normatives que CatSalut tingui establertes en aquell moment, pel que fa referència a contactes estrets.
 • Tots aquests punts són d’obligat compliment per a tots els membres del grup, però la seva observació es especialment important en cas de persones que no estiguin vacunades.